06.03.2012

forward-looking business

Od dłuższego czasu myślę o założeniu własnego biznesu .Mam już plan biznesowy ułożony , szacowane koszty oraz w głowie jak ma to wyglądać. Mam nadzieję ,że w ciągu najbliższych 5 lat uda mi się zrealizować chociaż jego cześć. Chciałabym ,że mój butik był połączeniem nowoczesności z latami 70-80, gdzie przy  zakupach można znaleźć swój kont usiąść zamówić kawę ,zjeść kawałek świeżego ciasta i obejrzeć magazyn o modzie. Było by to miejsce ,który wyglądał by jak osobista garderoba każdej z nas. zamiast sztywnych i nijakich pułek, stoisk były by eleganckie i kobiece akcesoria .Ponad to w sklepie można by skorzystać z usługi doradcy w sprawie mody , dodatków . butik w pełni był by przeznaczony dla kobiet bez względu na wiek , zawód ,prowadzonym trybem życia . Chciałabym ,iż za prawą modnie wyglądającego sklepu , przytulnego i eleganckiego każda kobieta poczuje się jak u siebie i będzie traktowana indywidualnie i z wielkim szacunkiem , tak by wróciła nie raz w to samo miejsce.
Niejedno krotnie aranżuję wnętrze mojego biznesu .  I ciągle jestem zdania ,że  będą 3 podstawowe kolory : biel , fiolet ,czerń.  Będzie kąt od kawy i sofy gdzie można posiedzieć , miejsce na przymierzalnie i doradztwo indywidualne ,oraz w sklepie bez oddzielania ścianą bedzie mieścić się biurko ,duże masywne białe biurko przy którym będę spokojnie pracować a jednocześnie obserwować klientki .

Chciałam wam pokazać projekt ,który przedstawia kilka moich pomysłów . Jeszcze nie jest to ujednolicone i dokładnie umieszczone .Ale podstawowa koncepcja już powstaje.

For some time I think about starting your own business. I have already arranged a business plan, estimated costs, and in the head as is the look. I hope that over the next 5 years I will be able to realize even though his honor. I wish that my boutique was a combination of modernity from years 70-80, where purchases can find your account to order coffee, sit down, eat a piece of fresh dough and watch the fashion magazine. It would be a place that looked to as a personal wardrobe for each of us. instead of rigid and neuter pułek, stands to be elegant and feminine accessories. Over the the store could use a service consultants on fashion accessories. fully boutique was designed by women regardless of age, occupation, led regime. I wish that the right trendy looking shop, a cozy and elegant, every woman feel like home and will be treated individually and with great respect, so as not to come back again to the same place.
Many a times arrange the inside of my business. I still am of the opinion that they will be 3 basic colors: white, purple, black. It will be the angle from the coffee and sofas where you can sit, a place for the fitting and individual counseling, and the store without separating wall will fit a desk, a large solid white desk at which I work quietly and simultaneously observe the client.I wanted to show you a project that shows some of my ideas. Yet this is not standardized and carefully placed. But the basic concept has already formed.


zdjęcia na ścianę : 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz